در مورد ما

به‌روزرسانی 25.11.2022

ما«هندبوک جرمنی» کی هستیم و چه اهدافی را دنبال میکنیم؟

تیم ما

تیم هند بوک جرمنی

زبینه روسمن

زبینه در بخش ارتباېات و تحقیق فعالیت دارد.‌

سوال‌های معمول در باره ما

سوال‌های معمول در باره ما

Alles, was Sie schon immer über Handbook Germany wissen wollten. Wir beantworten Ihre Fragen!

Partner-Logos FA

یک پروژه از:
با حمایت: